SELFIE и за 75. ОУ „Тодор Каблешков“

75. ОУ „Тодор Каблешков“ успешно проведе изследване с учениците, учителите и ръководството чрез инструмента SELFIE за дигиталния потенциал и използването на цифрови технологии в образователния процес в училището.

SELFIE е безплатен, лесен за използване инструмент, който може да се адаптира, с чиято помощ училищата могат да оценят своето равнище на преподаване в ерата на дигиталните технологии.

В SELFIE участва цялата училищна общност — училищните ръководители, учителите и учениците — в многоаспектен процес, в който са обхванати множество области от училищната практика.

SELFIE дава възможност на всички участници да отговарят на въпроси, които отговарят на техния опит като ученици, учители или училищни ръководители.

SELFIE e безплатен. Отговорите са анонимизирани и данните са защитени.

Платформата позволява едновременна работа на стотици потребители, и лесна и лека за работа, по данни от пилотиралите я в България училища.

При попълването на SELFIE всяко училище получава специален интерактивен доклад, който предоставя както задълбочени данни, така и бърза информация за силните и слабите страни.

SELFIE се основава на рамката на Европейската комисия за насърчаване на обучението в ерата на цифровите технологии.