Атина, Гърция от 21.10.2019 до 26.10.2019

Designing Inclusive Educational Environments, EUROPASS

Курсът Designing Inclusive Educational Environments бе проведен съвместно с колеги от Унгария, Испания и Белгия.И двамата обучители Фотейни Тциоциа и Димитрис Зисимополис бяха преподаватели в университета в Патра, Гърция, като Димитрис Зисимополис  е и член на Комисията по приобщаващо образование в Страстбург.По време на обучението се обсъждаха и коментираха теми, свързани със създаване на приобщаваща учебна среда в училище за деца със специални образователни нужди, дефиниране на приобщаващо образование, ключови принципи и ценности, преодоляване на бариерите пред участието, обучението и ресурсите в подкрепа на всички ученици, увеличаване на разнообразието в съвременните класни стаи, ефективно преподаване за всички, използване на информационни и комуникационни технологии и инструменти за подпомагане на всички учащи, включително и на приобщаващи настройки.

Чрез участието ни в това обучение обменихме и споделихме опит относно приобщаващото образование с другите участници,като проблемите които стоят пред нас са от различно естество – ученици от ромски произход, бежанци с различна религиозна принадлежност и деца със СОП. Научихме как да проектирам и прилагам диференцирани уроци и дейности, в подкрепа на деца със специални нужди, усвоих модели на съвместно обучение с участието на преподаватели, обогатих знанията си, относно преодоляване на бариерите пред участието, обучението и ресурсите в подкрепа на всички ученици.

 

Споделянето на добри практики в училището се случи на 10.12.2019 г. Христина Герджикова, учител в начален етап, разказа пред педагогическата колегия за методите за работа с деца със специални образователни потребности, научени по време на мобилността в Атина, Гърция на курс, организиран от EURO PASS и съфинансиран от Европейския съюз и ЦРЧР.

 

 

 

Презентация3