Посещение на учители в с. Мирково

Двадесет и осем педагогически специалисти от 75.ОУ „Тодор Каблешков“ посетиха училището в с. Мирково по ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Двата педагогически колектива обмениха ценни идеи и добри практики, които могат успешно да бъдат приложени от началото на следващата учебна година. Директорите на училищата – г-жа Мариана Горгорова и г-жа Лава Коцева обсъдиха варианти и за бъдещо партньорство между двете образователни институции и изпълнение на съвместни инициативи.