Иновации, технологии и дигитална политика

Актуални образователни програми

 Ден на семейството

 ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

С РЕШЕНИЕ № 479 ОТ 5 АВГУСТ 2019 Г. за приемане на Списък на иновативните училища в Република България 75.ОУ „Тодор Каблешков“  е обявено за иновативно училище.

Проектът „Заедно сбъдваме мечти“ има за цел да приобщи родителите и семействата на учениците от начален етап и децата в подготвителни групи към дейността на образователната институция. В работата с етническа общност изключително значение има изграждането на партньорски отношения и взаимна подкрепа в процесите на обучение, възпитание и социализация. За нас е важно родителите да знаят повече за своите деца, да ги подкрепят вкъщи за доусвояване на новите знания, да вкюлчат образованието в набора от най-важни приоритети в семейството. Иновативните учители използват интензивно световноизвестната платформа CLASS DOJO за двупосочна комуникация с родителите, за създаване на електронно ученическо портфолио, като инструмент за мениджмънт на класа, както и да развиват „меки“ умения сред учениците.

Координатор на иновативното училище е Галина Тимова, заместник-директор по учебната дейност. Тя също така е посланик на Class Dojo.

 

***************************************************

От месец февруари 2019 г. в 75.ОУ „Тодор Каблешков“ се прилага дигитална политика за създаване на практически умения за професионална и гражданска активност в условията на общество, белязано от нарастващото значение на новите информационни и комуникационни технологии.

Дигиталната политика преминава през етап на проучване на знанията, уменията и компетенциите на педагогическите специалисти. След анализ на резултатите се планират и реализират обучения в различни области – базови знания за хардуер и софтуер, безопасност и сигурност в интернет, образователни платформи, учебни ресурси, Microsoft Office 365 и др.

Заместник-директор Галина Тимова, отговаряща за програми, проекти, иновации проведе 14 вътрешноучилищни квалификации, по време на които педагогиеските специалисти добиха знания, умения и практически опит за използване на инструментите на Office 365. Съвсем скоро след това училищната администрация въведе в употреба One Drive, Calendar, Outlook и други приложения от облачната платформа, а благодарение на това голяма част от информационния трафик преминава през мобилните и стационарни устройства на педагогическите специалисти и това значително подобри работата в училище.

https://www.youtube.com/watch?v=VnPW9bYvypY