Покана за заседание на Обществения съвет

Изх. № 798/ 12.03.2019

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

КЪМ 75. ОУ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“

РАЙОН КРАСНА ПОЛЯНА

ПОКАНА

за провеждане на събрание на Обществения съвет към 75. ОУ „Тодор Каблешков“

            УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На основание чл. 16, ал.2 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата ще се проведе заседание на Обществения съвет на 29.03.2019 г. от 11:00 ч. в учителската стая на 75. ОУ „Тодор Каблешков“.

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Обсъждане и съгласуване на проектобюджета за 2019 година.

Докладва: Николай Атанасов – счетоводител

  1. Обсъждане и съгласуване разпределение на избираемите учебни часове, учебните планове за учебната 2019/2020 г.

Докладва: Лава Коцева – директор

  1. Обсъждане и съгласуване на учебници за 1. клас и 4. клас за учебната 2019/2020 година.

Докладва: Лава Коцева – директор

 

  1. Обсъждане и съгласуване на план-прием за 1. клас за учебната 2019/2020 година.

Докладва: Лава Коцева – директор

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

ЛАВА КОЦЕВА

Директор на 75. ОУ „Тодор Каблешков“