Отчетно-изборно събрание на Обществения съвет

Уважаеми родители,

На 25.02.2020 г., от 17:00 ч в учителската стая та 75.ОУ ще се проведе отчетно-изборно събрание на Обществения съвет към училището.

Дейност на обществения съвет и организация на работа
Чл. 16. (1) Общественият съвет в детската градина и училището:
1. одобрява стратегията за развитие на детската градина или училището и приема
ежегодния отчет на директора за изпълнението й;
2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за
превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и
за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, както и при обсъждане на
избора на ученически униформи;
3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес
въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване – за
училищата, и инспектирането на детската градина или училището;
4. дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на
капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му – за институциите на
делегиран бюджет и за частните детски градини и частните училища, които получават
средства от държавния бюджет;
5. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от
установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над
плащанията по бюджета на училището или детската градина;
6. съгласува училищния учебен план;
7. участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на директорите
при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и
професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически
специалисти;
6
8. съгласува избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се
предоставят за безвъзмездно ползване на учениците;
9. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си
констатира нарушения на нормативните актове;
10. дава становище по училищния план-прием;
11. участва с представители в създаването и приемането на етичния кодекс на
училищната общност;
12. участва с представители в провеждането на конкурса за заемане на длъжността
„директор“ в държавните и общинските детски градини и училища;
13. участват с представители в заседанията на педагогическия съвет с право на
съвещателен глас.
(2) Общественият съвет дава становища и по други въпроси по искане на
директора, на педагогическия съвет, на регионалното управление на образованието или
на съответния министър – първостепенен разпоредител с бюджет.
(3) При неодобрение от обществения съвет на актовете по ал. 1, т. 1 и 6 те се
връщат с мотиви за повторно разглеждане от педагогическия съвет. При повторното им
разглеждане педагогическият съвет се произнася по мотивите и взема окончателно
решение.
(4) В срок до 31 март на текущата година директорът представя на обществения
съвет проекта на бюджет на детската градина или училището за становище.
(5) Към проекта на бюджет по ал. 4 директорът на институция, прилагаща система
на делегиран бюджет, както и на частна детска градина или частно училище, включени в
системата на държавно финансиране, прилага обяснителна записка с информация за:
1. очакваните приходи и разходи по видове;
2. параметрите, въз основа на които са формирани разходите за персонал –
численост, размер на възнагражденията, другите плащания за персонал, осигурителни
вноски;
3. списък на капиталовите разходи;
4. разпределение на бюджета по дейности;
5. основните ограничения при формирането на бюджета;
6. размера на целевите средства по видове;
7. размера на установеното към края на предходната година превишение на
постъпленията над плащанията по бюджета на училището или детската градина;
8. размера на собствените приходи и остатък от предходни години – за
институциите, прилагащи система на делегиран бюджет.
7
(6) Директорът е длъжен да представи мотивиран отговор по всяко конкретно
предложение, съдържащо се в становището по ал. 4, в случай че съответното
предложение не е прието и не е намерило отражение в проекта на бюджет.