Пропускателен режим в 75.ОУ „Тодор Каблешков“

ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ В 75.ОУ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“

 1. Централният вход се заключва с електронна система.
 2. Учениците влизат и излизат от сградата на училището при задължително маркиране на персоналната им чип-карта.
 3. Учениците представят при поискване ученическа лична карта при влизането си в училището.
 4. Сутрин пропускателният режим се осъществява от охранителя и учителите, които посрещат децата и учениците на входа на училището.
 5. Педагогическите и непедагогическите специалисти влизат и излизат от сградата на училището при задължително маркиране на персоналната им чип-карта .
 6. Педагогическите специалисти и непедагогическият персонал имат право на свободен достъп до училището в рамките на установеното работно време. При необходимост се допускат и извън него, съгласувано с ръководството на училището.
 7. Външни лица се допускат в училище след представяне на документ за самоличност, уведомяване на охраната за целта на посещението и регистриране на посещението си в Книга за посещенията на външни лица. В книгата се вписват следните данни: трите имена на посетителя; име на лицето, което ще бъде посетено; дата на посещението; час на влизане; час на излизане. Книгата се води от Христо Найденов на длъжност охранител и се съхранява в кабината на охранителния пост. След регистриране външните лица се насочват (придружават) до съответната част на училищната сграда, съобразно целта на посещението им.
 8. На посещаващите лица се забранява отклоняване и посещаване на други служебни лица, кабинети и помещения извън заявените такива. След посещението лицата следва незабавно да напуснат сградата.
 9. Служебните лица се легитимират.
  Родителите на децата и учениците от иновативните паралелки имат право да присъстват в учебни часове на класовете на своите деца след съгласуване с класния ръководител и координатора. Охранителят се информира в рамките на деня от класните ръководители за имената на очакваните родители за осигуряване на достъп.
 10. Родителите на децата и учениците имат право да влизат в сградата на училището за консултация с учители, съобразно графика за консултации или след договорена лична среща.
 11. Родителите имат право да се срешат с ръководството на училището в рамките на установеното приемно време.
 12. Не се допуска по време на учебни часове и самоподготовка родителите да влизат в училището. Те изчакват завършването на учебния час/самоподготовката в двора на училището, а при лоши метеорологични условия – във фоайето на входа, като спазват добрия тон на поведение и не пречат на персонала на училището да изпълнява задълженията си.
 13. Не се разрешава влизането в сградата на лица, които носят със себе си обемисти багажи, кашони, денкове и други подобни или водят домашни животни.
 14. Не се разрешава оставянето на багаж (чанти, куфари, торби, кашони, пакети, кутии и др.), кореспонденция, апаратура и др. от външни лица на съхранение в училище.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на лицата, осигуряващи охраната на училището срещу подпис за сведение и изпълнение.

Със заповедта да бъдат запознати учениците и работещите в училището.

Копие от заповедта да се постави на видно място на входа на училището за сведение на външните лица.

 

 

 

 

Заповед пропускателен режим