Малки природолюбители

Основна цел на заниманията по интереси в клуб „Малки природолюбители” с ръководител Христина Герджикова бе обогатяване и систематизиране на представите на учениците за заобикалящата ги природна и обществена среда. Едновременно с това – повишаване на равнището на разбиране и осмисляне на наблюдаваните природни обекти и явления, а също и на процесите и взаимоотношенията в човешките общности. Чрез игри, конструктивни и творчески дейности децата се научиха да разпознават и описват характерните промени в природата през различните сезони, да дават примери за дейности, свързани с опазване чистотата на улицата, да изброяват растения и животни от заобикалящата ги среда.