Иновативно училище

Изх. № 22/ 08.01.2019

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

КЪМ 75. ОУ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“

РАЙОН КРАСНА ПОЛЯНА

 

ПОКАНА

за провеждане на събрание на Обществения съвет към 75. ОУ „Тодор Каблешков“

 

            УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На основание чл. 16, ал.2 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата ще се проведе заседание на Обществения съвет на 23.01.2019 г. от 12:00 ч. в учителската стая на 75. ОУ „Тодор Каблешков“.

 

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Доклад за изразходване на средствата по бюджета за 2018 година.

Докладва: Николай Атанасов – счетоводител

 

  1. Съгласуване на иновативна визия за развитие, с която училището ще кандидатства за включване в Списъка на иновативните училища за учебната 2018/2019 година.

Докладва: Лава Коцева – директор

 

  1. Съгласуване на решението на Педагогически съвет за промяна на статута на училището като „обединено училище“.

Докладва: Лава Коцева – директор

 

С УВАЖЕНИЕ,

ЛАВА КОЦЕВА

Директор на 75. ОУ „Тодор Каблешков“