Годишен финансов отчет за 2019 година 

Етичен кодекс на общността

Годишен учебен план 2019/2020

Програма за осигуряване на равен достъп

Правилник за дейността на училището

 

Отчет на бюджета по разходи от 01.07.2019 до 30.09.2019

Отчет за бюджета по разходи от 01.04.2019 до 30.06.2019

Отчет за бюджета по разходи от 01.01.2019 до 31.03.2019

Бюджет за 2019 година

Годишен отчет за 2018 г.

Вътрешни правила на 75. ОУ “Тодор Каблешков” за мерките за защита на личните данни съгласно Регламент 2016/679

Учебна програма за 1. клас, втори срок 2018/2019

Учебна програма за 2. клас, втори срок 2018/2019

Учебна програма за 3. клас, втори срок 2018/2019

Учебна програма за 4. клас, втори срок 2018/2019

Учебна програма за 5. клас, втори срок 2018/2019

Учебна програма за 6. клас, втори срок 2018/2019

Учебна програма за 7. клас, втори срок 2018/2019

Учебни планове

Стратегия за развитие на 75. ОУ “Тодор Каблешков”

Учебни планове за подготвителна група

Работна Карта ЗИП

Предложение за пълняемост на паралелки

Правилник за дейността на 75. ОУ “Тодор Каблешков”

Правилник за пропускателния режим

Превенция за ранно отпадане

ЗИП 4клас

Етичен кодекс

Дневен режим

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Валидиране на компетентности

Завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище

Програма на работна група по самооценкаИздаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способноститеУчилищна собственост

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава