Документи 2023/2024

Проект „Успех за теб“

Часове по безопасност на движението по пътищата – ІІ срок

График за консултиране на ученици – ІІ срок

График за втория час на класа – ІІ срок

Разпределение на учебните часове по спортни дейности

График за консултации по учебни предмети – I срок

График за класни и контролни работи – I срок

График за втория час на класа – I срок

График за часовете по БДП – I срок

График за часовете по защита при бедствия, аварии и катастрофи и превенция на тероризма – I срок

Програма за избираемите учебни часове

Учебен план – подготвителни групи

Учебен план – начален етап

Учебен план – прогимназия

План за работата на училищната Комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

План по механизма за противодействие на тормоза и насилието между учениците в 75. ОУ „Тодор Каблешков“

Програма за равни възможности

Правила за работа с електронния дневник

Пропускателен режим

Правилник за вътрешния ред