Дигитална вътрешноучилищна квалификация за учителите в 75. ОУ „Тодор Каблешков“

На 11.03. и 13.03. се проведоха първите две обучения от мащабна вътрешно-училищна квалификация за педагогическите специалисти на 75. ОУ „Тодор Каблешков“. През тази и следващите седмици поетапно учителите ще бъдат обучени как да използват успешно и безопасно информационните и комуникационните технологии в образователния процес.
 
От месец февруари 2019 г. в 75.ОУ „Тодор Каблешков“ се прилага дигитална политика за създаване на практически умения за професионална и гражданска активност в условията на общество, белязано от нарастващото значение на новите информационни и комуникационни технологии. Ръководството на училището закупи актуална компютърна техника за освъременяване на оборудването на два кабинета за информационни технологии, както и стационарни компютри за всяка класна стая.
 
Дигиталната политика в училището преминава през етап на проучване на знанията, уменията и компетенциите на педагогическите специалисти. След анализ на резултатите се планират и реализират обучения в различни области – базови знания за хардуер и софтуер, безопасност и сигурност в интернет, образователни платформи, учебни ресурси, Microsoft Office 365 и др.