Документи 2022/2023

Инструктаж за ученика – НВО 4 клас

Инструктаж за квестор – НВО 4 клас

График за консултации по предмети – ІІ срок

Програма БДП – втори срок

График за II срок

за часовете по защита на населението при бедствия, аварии, катастрофи; оказване на първа помощ; превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха и киберзащита

График за втория час на класа през II срок – консултации с родители и работа с училищна документация

Процедура за налагане на санкции и мерки за преодоляване на проблемно поведение на ученици

График за консултиране на ученици през I срок на учебната 2022/2023 година

ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП:

ЗА ПРОГИМНАЗИЯ:

Програма БДП – първи срок

График за втория час на класа – консултации с родители и работа с училищна документация

График на помощник-учителите

Дневно разписание на часовете

Механизъм за редовно и точно отразяване на отсъствията в 75. ОУ „Тодор Каблешков“

Годишен план за дейността на училищния психолог Румен Райнов

Избираеми учебни часове

Училищен учебен план за Подготвителна група – 5-годишни

Училищен учебен план за Подготвителна група – 6-годишни

Училищен учебен план за 1. клас

Училищен учебен план за 2. клас

Училищен учебен план за 3. клас

Училищен учебен план за 4. клас

Училищен учебен план за 5. клас

Училищен учебен план за 6. клас

Училищен учебен план за 7. клас

Училищен учебен план за ЦОУД

Етичен кодекс на училищната общност при 75. ОУ „Тодор Каблешков“, приет с решение на Педагогическия съвет на 14.09.2022 г.

Правилник за дейността на 75. ОУ „Тодор Каблешков“ – 2022/2023 учебна година