Документи 2020/2021

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА – 2021 г.

ПЛАН-ПРОГРАМА БДП

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА 75. ОУ ТОДОР КАБЛЕШКОВ ЗА 2020-2021

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА 75. ОУ ТОДОР КАБЛЕШКОВ ЗА 2020-2021
СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА I-ВИ СРОК ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021

РАБОТА В УСЛОВИЯ НА COVID-19 ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА I A, Б, В, Г, Д КЛАС
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА II A, Б, В, Г, Д КЛАС
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА III A, Б, В, Г, Д КЛАС

ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦОУД 2020-2021

УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА ПРЕЗ ПЕРИОДА 2020-2021 година
УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ОБУЧЕНИЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И ТРУД

ПЛАН ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕТЕ ИЛИ УЧЕНИК СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОРА ПО АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021

ПЛАН ЗА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ ВЕРОЯТНОСТТА ОТ ВЪЗНИКВАНЕ НА ИНЦИДЕНТИ С ДЕЦА

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА НАЧАЛНИТЕ УЧИТЕЛИ

МЕХАНИЗЪМ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИТЕ

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021

АЛГОРИТЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ