Документи 2019/2020

График за час за консултиране на родители и ученици

Седмично разписание Прогимназиален етап

Седмично разписание Начален етап

Етичен кодекс на общността

Годишен учебен план 2019/2020

Програма за осигуряване на равен достъп

Правилник за дейността на училището

Вътрешни правила на 75. ОУ „Тодор Каблешков“ за мерките за защита на личните данни съгласно Регламент 2016/679

Учебна програма за 1. клас, втори срок 2018/2019

Учебна програма за 2. клас, втори срок 2018/2019

Учебна програма за 3. клас, втори срок 2018/2019

Учебна програма за 4. клас, втори срок 2018/2019

Учебна програма за 5. клас, втори срок 2018/2019

Учебна програма за 6. клас, втори срок 2018/2019

Учебна програма за 7. клас, втори срок 2018/2019

Учебни планове

Стратегия за развитие на 75. ОУ „Тодор Каблешков“

Учебни планове за подготвителна група

Работна Карта ЗИП

Предложение за пълняемост на паралелки

Правилник за дейността на 75. ОУ „Тодор Каблешков“

Правилник за пропускателния режим

Превенция за ранно отпадане

ЗИП 4клас

Етичен кодекс

Дневен режим