Административни услуги

Всичко, което ви е нужно

Валидиране на компетентности

Завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище

Програма на работна група по самооценкаИздаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способноститеУчилищна собственост

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава